PHÒNG GD&ĐT GỬI CÁC TRƯỜNG CÔNG VĂN VỀ THỰC HIỆN HỒ SƠ CHUYÊN MÔN THEO CV 691 CỦA SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH TỪ NĂM HỌC 2019-2020 VÀ CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO. ĐỀ NGHỊ CÁC TRƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.
Văn bản liên quan