QUYẾT ĐỊNH: Về việc kiện toàn Ban phòng chống lụt bão năm 2020 của Trường THCS TT Tuy Phước

 

    PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TT TUY PHƯỚC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 80/QĐ-THCSTTTP

             

        TT Tuy Phước, ngày 20 tháng 9 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban phòng chống lụt bão năm 2020

của Trường THCS TT Tuy Phước

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TUY PHƯỚC

Căn cứ điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ công văn số 461/PGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước Về việc phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng,

          Căn cứ tình hình nhân sự và CSVC tài sản hiện có của nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay kiện toàn Ban phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2020 của Trường THCS TT Tuy Phước, gồm các ông (bà) có tên sau:

(Có danh sách kèm theo)

          Điều 2. Ban PCLB có nhiệm vụ xây dựng phương án và tổ chức thực hiện Phương án PCBL năm 2020 của đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công và chỉ đạo. Chấp hành nghiêm túc lịch trực tại cơ quan và chế độ báo cáo thông tin liên lạc kịp thời trong và sau thời gian lụt bão xảy ra. Tổ chức rút kinh nghiệm sau công tác PCBL ở đơn vị.

          Điều 3. Các bộ phận liên quan và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

                                                                               

    Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT ( báo cáo);

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.                                                                                    

                                                                                                        

 

                     Đặng Thị Thu Hương

 

DANH SÁCH BAN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020

(Kèm Quyết định số 80/QĐ-THCSTTTP ngày 20/09/2020 của Trường THCS TT Tuy Phước)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

GHI CHÚ

1

 Đặng Thị Thu Hương

Hiệu trưởng

Trưởng ban

- Phụ trách chung, chỉ đạo các bộ phận, thành viên

- Báo cáo thông tin cấp trên

 

2

      Hồ Trọng Trinh

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

- Phụ trách chỉ đạo các bộ phận, thành viên

- Phụ trách bảo quản, xử lý tài liệu hồ sơ CM

 

3

      Lê Thị Huyền

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

- Phụ trách chỉ đạo các bộ phận, thành viên

- Phụ trách bảo quản, xử lý tài liệu hồ sơ CM

 

4

     Nguyễn Đức Thiên

TPT Đội

Thành viên

Phụ trách bảo quản phòng Đội và phòng Truyền thống

 

5

      Trần Văn Lắm

Tổ trưởng tổ 1

Thành viên

Tăng cường giúp các bộ phận xử lý và khắc phục tình huống khi lụt bão xảy ra

 

6

      Nguyễn Lê Việt

Tổ phó tổ 1

Thành viên

Phụ trách bảo quản phòng máy dạy Tin học

 

7

     Huỳnh Thanh Lưu

Tổ trưởng tổ 2

Thành viên

Tăng cường giúp các bộ phận xử lý và khắc phục tình huống khi lụt bão xảy ra

 

8

     Nguyễn Anh Nhật

Tổ phó tổ 2

Thành viên

Tăng cường giúp các bộ phận xử lý và khắc phục tình huống khi lụt bão xảy ra

 

9

   Trần Thị Thu Sương

Tổ trưởng tổ 3

Thành viên

Tăng cường giúp các bộ phận xử lý và khắc phục tình huống khi lụt bão xảy ra

 

10

     Đinh Văn Trưởng

Tổ phó tổ 3

Thành viên

Tăng cường giúp các bộ phận xử lý và khắc phục tình huống khi lụt bão xảy ra

 

11

  Nguyễn Thị Lệ Hằng

Tổ trưởng tổ 4

Thành viên

Tăng cường giúp các bộ phận xử lý và khắc phục tình huống khi lụt bão xảy ra

 

12

    Hồ Thị Phước Vân

Tổ phó tổ 4

Thành viên

Tăng cường giúp các bộ phận xử lý và khắc phục tình huống khi lụt bão xảy ra

 

13

    Trương Quang

GV Thể dục

Thành viên

Phụ trách bảo quản kho ĐDDH môn Thể dục

 

14

Nguyễn Thị Như Vinh

Kế toán

Thành viên

Phụ trách bảo quản phòng kế toán

 

15

      Nguyễn Thị Hoa

Thư viện

Thành viên

Phụ trách bảo quản phòng thư viện

 

16       

     Mai Văn Nhất

Thiết bị+Thí nghiệm

Thành viên

Phụ trách bảo quản phòng thiết bị và 2 phòng thí nghiệm

 

17

Ng Thị Nghĩa Phương

Công nghệ thông tin

Thành viên

Tăng cường giúp các bộ phận xử lý và khắc phục tình huống khi lụt bão xảy ra

 

18

     Trần Thanh Thảo

Y tế

Thành viên

Phụ trách bảo quản phòng y tế

 

19

     Ng Trần Ánh Tuyết

Văn thư

Thành viên

- Phụ trách bảo quản phòng văn thư

- Thực hiện các báo cáo lên cấp trên

 

20

    Nguyễn Thanh Sơn

Bảo vệ

Thành viên

Phụ trách trực tại chỗ 24/24 và cùng các bộ phận khắc phục tình huống khi có lụt bão xảy ra

 

 

          Tổng cộng danh sách có 20 người)

 

 

PHƯƠNG ÁN

PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-THCSTTTP ngày 20 tháng 9 năm 2020

 của Trường THCS TT Tuy Phước)

Căn cứ công văn số 461/PGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước Về việc phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, Trường THCS TT Tuy Phước xây dựng phương án PCLB năm 2020 ở đơn vị như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Kiện toàn Ban chỉ huy PCLB ở đơn vị

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn cư trú của từng CBGV-NV trong đơn vị, Hiệu trưởng ra quyết định kiện toàn Ban chỉ huy PCBL ở đơn vị và phân công nhiệm vụ cụ thể ở từng địa bàn cụm trường theo Quyết định số 80/QĐ-THCSTTTP ngày 20/9/2020 của Trường THCS TT Tuy Phước.

- Thành phần Ban PCBL là những thành viên bao gồm các đồng chí BGH nhà trường, tổ trưởng - tổ phó chuyên môn, CBGV-NV thuộc bộ phận hành chính như: thư viện, kế toán, văn thư, thiết bị-thí nghiệm, công nghệ thông tin, TPT Đội, y tế, bảo vệ và một số GV ở gần địa bàn trường có khả năng ứng phó bão lụt xảy ra.

2. Phân công nhiệm vụ Ban PCLB

- Ban PCLB có nhiệm vụ theo dõi tình hình thời tiết và nhất là các bản tin dự báo thời tiết của Trung ương và địa phương, đặc biệt là chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp của BCH PCLB của Huyện và ngành Giáo dục, UBND thị trấn để có sự chuẩn bị ứng phó kịp thời khi có bão lụt xảy ra, trực tiếp xử lý các tình huống phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương và đơn vị.

- Ban PCLB phải có mặt 100% và kịp thời khi có thông tin chỉ đạo của cấp trên về tình hình bão lụt. Từng thành viên chịu trách nhiệm về bộ phận mà mình phụ trách hoặc được Trưởng ban phân công có nhiệm vụ xử lý sắp xếp ban đầu về những tài sản, thiết bị cho đảm bảo an toàn trước khi có bão lụt xảy ra. Khi được Trưởng ban điều động, phân công phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện nhiệm vụ vô điều kiện.

- Thực hiện phương châm: 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, lực lượng tại chỗ).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1.   Trước khi bão lụt xảy ra

- Ban PCLB kiểm tra cụ thể về tình hình tài sản CSVC, trang thiết bị, phòng học, cây cối, … và có biện pháp xử lý trước khi có bão lụt xảy ra như: sắp xếp, che chắn, di chuyển đồ đạc, thiết bị đến nơi an toàn. Chặt bớt những cành cây to có nguy cơ gây đỗ làm thiệt hại đến người và CSVC.

2. Trong khi bão lụt xảy ra

- Thông báo kịp thời đến GV và HS nghỉ học.

- Trường hợp đang học mà bão lụt xảy ra, Ban PCLB chỉ đạo GVCN, GVBM giữ HS tại trường và thông báo gia đình HS đến trường đón.

- Thông báo, tuyên truyền gia đình học sinh nắm bắt tinh thần công văn 461/PGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước Về việc phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

- Không tổ chức các hoạt động ngoại khóa chưa cần thiết hoặc điều chỉnh thời gian hợp lý để tổ chức.

- Ban PCLB chỉ đạo đóng chặt các cửa sổ và cửa ra vào ở tất cả các phòng học, kiểm tra toàn bộ hệ thống khóa để tránh gió lớn làm hư hỏng tài sản.

- Ban PCLB chỉ đạo tổ chức kiểm tra thường xuyên các phòng học, kho thư viện, phòng thiết bị, tài liệu hồ sơ, học bạ và hồ sơ công văn lưu trữ, tài sản thiết bị máy móc,… và có các biện pháp che chắn và di chuyển đến nơi an toàn.

3. Sau khi bão lụt kết thúc

- Kịp thời báo cáo cho BCH PCLB của ngành và địa phương về tình hình thiệt hại của đơn vị và xin ý kiến chỉ đạo về biện pháp khắc phục.

- Kịp thời khắc phục các hậu quả do thiên tai để lại, sớm ổn định sắp xếp lại tài sản, trang thiết bị, CSVC, làm vệ sinh cảnh quan môi trường để có thể tổ chức dạy học ngay, dạy bù kịp thời, không để kéo dài sự chậm trễ về chương trình.

Trên đây là phương án PCLB năm 2020 của trường THCS TT Tuy Phước. Đề nghị các thành viên trong Ban PCLB nghiêm túc chấp hành. Nếu thành viên nào không chấp hành, không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ chịu trách nhiệm trước trưởng ban và lãnh đạo ngành./.

                                                                 TM BAN PCLB

                                                                                          TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

                                                                                         Đặng Thị Thu Hương

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 125
Tháng 06 : 44.063
Năm 2022 : 76.060